Naisc Úsáideacha agus Comhpháirtíocht le Gníomhaireachtaí

 
 

 

Naisc Úsáideacha:

http://www.gretb.ie Galway and Roscommon Education & Training Board
http://www.icareer.ie/ iCareer
https://www.facebook.com/CashelEd Cashel Training & Education Centre
www.eastgalwayadulteducation.ie Oideachas d'Aosaigh in Oirthear na Gaillimhe
www.education.ie An Roinn Oideachais agus Eolaíochta
www.youthreach.ie Ógtheagmháil
www.iol.ie Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (V.T.O.S.)
www.cns.ie Pobalscoileanna Náisiúnta
www.fetac.ie FETAC / NCVA
www.nala.ie NALA
www.aontas.com Aontas
www.sfe.ie Seirbhís Tacaíochta an NCVA
www.fas.ie Fás
www.leargas.ie Léargas
www.curriculum.ie CDU
www.scoilnet.ie Scoilnet
www.focloir.ie Foclóir nua Béarla-Gaeilge
www.cert.ie Teastas (Cert)
www.ivea.ie IVEA
www.nqai.ie An tÚdarás Náisiúnta Cáilíochtaí in Éirinn
www.teagasc.ie Teagasc
www.udaras.ie Údarás na Gaeltachta
www.failteireland.ie Fáilte Ireland
www.ncge.ie NCGE
www.volunteeringireland.com Saorálaíocht Éireann
www.nuim.ie Ollscoil na hÉireann, Má Nuad
www.wit.ie Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge
www.brothersofcharity.ie

Seirbhísí Bhráithre na Carthanachta

 

Comhpháirtíocht le Gníomhaireachtaí:

Tá naisc ag Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe leis na gníomhaireachtaí seo a leanas:

www.bim.ie Bord Iascaigh Mhara - Bord Iascaigh Mhara na hÉireann
www.teagasc.ie Teagasc - Údarás Forbartha Talmhaíochta agus Bia
na hÉireann
www.grd.ie Forbairt Tuaithe na Gaillimhe
www.galway.ie Bord Forbartha Contae na Gaillimhe
www.galwayenterprise.ie Bord Fiontraíochta Contae na Gaillimhe
  Fóram
  Cumas Teo
www.ncge.ie Seirbhísí Treorach agus Tacaíochta don Aos Óg
www.fas.ie Fás - An tÚdarás Náisiúnta Fostaíochta agus Oiliúna
www.udaras.ie Údarás na Gaeltachta - poist inmharthana a chruthú
agus infheisteoirí a mhealladh i dtreo na gceantar Gaeltachta
in Éirinn

 

   
   

 

barr an leathanaigh